Có 1 kết quả:

tòu míng chéng dù

1/1

tòu míng chéng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

transparency