Có 1 kết quả:

tòu qì

1/1

tòu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flow freely (of air)
(2) to ventilate
(3) to breathe (of fabric etc)
(4) to take a breath of fresh air
(5) to divulge