Có 1 kết quả:

tòu pí tàn jū

1/1

tòu pí tàn jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cutaneous anthrax