Có 1 kết quả:

tòu dǐng

1/1

tòu dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out-and-out
(2) thoroughly