Có 1 kết quả:

zhú bù

1/1

zhú bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) progressively
(2) step by step