Có 1 kết quả:

zhú jiàn fèi qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abandon gradually