Có 1 kết quả:

dòu rén xǐ ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

cute