Có 1 kết quả:

dòu hā hā

1/1

dòu hā hā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to joke
(2) to crack a joke