Có 1 kết quả:

dòu nòng

1/1

dòu nòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tease
(2) to provoke