Có 1 kết quả:

dòu yǐn

1/1

dòu yǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make fun of