Có 1 kết quả:

dòu mèn zi

1/1

dòu mèn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to joke