Có 1 kết quả:

dòu lè

1/1

dòu lè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to amuse oneself
(2) to clown around
(3) to provoke laughter