Có 1 kết quả:

dòu bī ㄉㄡˋ ㄅㄧ

1/1

dòu bī ㄉㄡˋ ㄅㄧ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) silly but amusing person