Có 1 kết quả:

dòu diǎn

1/1

dòu diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

comma