Có 1 kết quả:

dòu qùr ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to amuse
(2) to make sb laugh
(3) to tease