Có 1 kết quả:

dòu qùr

1/1

dòu qùr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to amuse
(2) to make sb laugh
(3) to tease