Có 1 kết quả:

tōng sú yì dǒng

1/1

tōng sú yì dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

easy to understand