Có 1 kết quả:

tōng gào

1/1

tōng gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to announce
(2) to give notice