Có 1 kết quả:

tōng shāng kǒu àn

1/1

tōng shāng kǒu àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

treaty port, forced on Qing China by the 19th century Great Powers