Có 1 kết quả:

tōng qì

1/1

tōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ventilation
(2) aeration
(3) to keep each other informed
(4) to release information