Có 1 kết quả:

tōng pán

1/1

tōng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) across the board
(2) comprehensive
(3) overall
(4) global