Có 1 kết quả:

shì shì

1/1

shì shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass away
(2) to die