Có 1 kết quả:

shì qù

1/1

shì qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elapse
(2) to pass away
(3) to die
(4) demise