Có 1 kết quả:

chěng qí kǒu shé

1/1

chěng qí kǒu shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boast of one's quarrels to others (idiom)