Có 1 kết quả:

chěng qiáng

1/1

chěng qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off
(2) to try to be brave