Có 1 kết quả:

chěng néng

1/1

chěng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off one's ability
(2) to boast one's merits