Có 1 kết quả:

sù xiào xìng dú jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

quick-acting agent