Có 1 kết quả:

zào xíng qì qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) balloon modeling
(2) balloon twisting