Có 1 kết quả:

zào niè

1/1

zào niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do evil
(2) to commit sins

Một số bài thơ có sử dụng