Có 1 kết quả:

zào shān

1/1

zào shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain building
(2) orogenesis (geology)

Một số bài thơ có sử dụng