Có 1 kết quả:

zào shān dài

1/1

zào shān dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orogenic belt (geology)