Có 1 kết quả:

zào shān yùn dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain building (geology)
(2) orogenesis