Có 1 kết quả:

zào yán kuàng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

rock-forming mineral