Có 1 kết quả:

zào chéng

1/1

zào chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring about
(2) to create
(3) to cause

Một số bài thơ có sử dụng