Có 1 kết quả:

Zào wù zhǔ

1/1

Zào wù zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Creator (in religion or mythology)
(2) God