Có 1 kết quả:

zào xuè gàn xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

blood generating stem cells (in bone marrow)