Có 1 kết quả:

qūn xún bù qián

1/1

qūn xún bù qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hesitate to move forward
(2) to balk
(3) to jib