Có 1 kết quả:

féng rén biàn jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to tell anybody one happens to meet