Có 1 kết quả:

lián chuàn

1/1

lián chuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one after the other
(2) a succession of
(3) a series of