Có 1 kết quả:

lián dòng

1/1

lián dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to link
(2) to peg (currency)
(3) gang (gears)
(4) continuously
(5) serial verb construction