Có 1 kết quả:

Lián shān Zhuàng zú Yáo zú Zì zhì xiàn ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lianshan Zhuang and Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong