Có 1 kết quả:

lián jǐn

1/1

lián jǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to share nuptial cup
(2) fig. to get married