Có 1 kết quả:

lián dài

1/1

lián dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be related
(2) to entail
(3) to involve
(4) joint (liability etc)