Có 1 kết quả:

lián máng ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) promptly
(2) at once