Có 1 kết quả:

lián máng

1/1

lián máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) promptly
(2) at once