Có 1 kết quả:

lián shǒu

1/1

lián shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) concerted action
(2) to collude (in dishonesty)