Có 1 kết quả:

lián tuō dài lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

pushing and pulling (idiom)