Có 1 kết quả:

lián zhǐ shǒu tào

1/1

Từ điển Trung-Anh

mittens