Có 1 kết quả:

lián jiē kuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) connection frame
(2) linked frame