Có 1 kết quả:

lián jī

1/1

lián jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to batter
(2) combo (hit) (gaming)
(3) (volleyball, table tennis etc) double hit
(4) double contact