Có 1 kết quả:

lián bài

1/1

lián bài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consecutive defeats
(2) to lose several times in a row