Có 1 kết quả:

lián gēn bá

1/1

lián gēn bá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pull up by the roots
(2) to uproot